Regulamin

Regulamin wypożyczalni sprzętu Freetours.pl w Ustroniu

 1. Sprzęty oferowane w wypożyczalni są własnością firmy Freetours.pl Jakub Kondrat, ul. Wróblowicka 110, 43-300 Bielsko-Biała, z siedzibą w Ustroniu przy ulicy Baranowej 13a, identyfikującą się numerem NIP 9372370235.
 2. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni Freetours.pl.
 3. Wypożyczenie sprzętu następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią a pełnoletnim Klientem, zwanym dalej Wypożyczającym.
 4. Aby wypożyczyć sprzęt należy:
  • być osobą pełnoletnią oraz przedstawić dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem, z których pracownik wypożyczalni spisze dane do umowy wypożyczenia,
  • posiadać przy sobie aktywny telefon komórkowy, na który zostanie przy podpisaniu umowy wykonane próbne połączenie, a numer ten zostanie wpisany do umowy,
  • nie być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • podpisać umowę wypożyczenia sprzętu i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zaakceptowaniu jego treści,
  • wnieść opłatę za wypożyczenie sprzętu, która pobierana jest z góry według aktualnego cennika.
 5. Korzystanie z wypożyczonego sprzętu przez osobę niepełnoletnią jest możliwe jedynie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie całą odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo, zachowanie i ewentualne spowodowane szkody.
 6. Wypożyczalnia przekazuje do wypożyczenia sprzęt sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien być on zwrócony do wypożyczalni.
 7. Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed podpisaniem umowy stan techniczny i wyposażenie sprzętu, a następnie fakt ten potwierdza własnym podpisem na umowie wypożyczenia.
 8. Za wady ukryte w wypożyczonym sprzęcie Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności, ale dołoży wszelkich starań, aby ew. problemy, które wyszły w trakcie wypożyczenia, rozwiązać z korzyścią dla Wypożyczającego.
 9. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz ewentualne szkody powstałe na nim od momentu wypożyczenia do czasu jego zwrotu.
 10. Zabrania się przekazywania sprzętu osobom trzecim.
 11. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne następstwa zdarzeń losowych, takich jak: kolizja, upadek, przemęczenie i wynikające z nich uszczerbki na zdrowiu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód materialnych lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 12. Za uszkodzenia sprzętu wynikłe z nieodpowiedniego korzystania odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą na podstawie oceny serwisanta Wypożyczalni i faktury wystawionej przez Wypożyczalnię.
 13. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu według cennika detalicznego dystrybutora dane sprzętu lub innych ustaleń z Wypożyczalnią.
 14. Zabronione jest samowolne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym sprzęcie. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia.
 15. W przypadku kradzieży Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję, a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w Wypożyczalni.
 16. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia w wyniku przestępstwa lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do uiszczenia wartości wypożyczonego sprzętu według cennika detalicznego dystrybutora danego sprzętu lub innych ustaleń z Wypożyczalnią.
 17. Sprzęt należy zwrócić w terminie deklarowanym i opłaconym w umowie wypożyczenia.
 18. Zwrot sprzętu po terminie opłaconym powoduje pobranie opłaty zgodnie z cennikiem Wypożyczalni. O chęci przedłużenia terminu zwrotu należy poinformować Wypożyczalnię pod nr tel. 604 902 956.
 19. W przypadku niezwrócenia sprzętu do godz. 21:00 w dniu zwrotu, dane Wypożyczającego będą przekazane Policji z informacją o prawdopodobnym popełnieniu czynu karalnego przez Wypożyczającego.
 20. Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.
 21. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w Wypożyczalni stacjonarnej Freetours.pl przy ul. Baranowej 1, 43-450 Ustroń lub miejscu wskazanym przez Klienta w przypadku dowozu sprzętu.
 22. opłatę za dowóz sprzętu do Klienta ustala się w drodze osobnych ustaleń.
 23. Wypożyczalnia może zarządzać wpłaty kaucji zwrotnej w zależności od ustaleń z Klientem oraz rodzaju wypożyczanego sprzętu. Wysokość kaucji będzie każdorazowo wpisana do umowy wypożyczenia.
 24. Polityka anulowania:
  • Istnieje możliwość anulowania rezerwacji do 48 godzin wcześniej bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
  • Anulowanie rezerwacji w okresie od 48 godzin do 24 godzin przed jej rozpoczęciem kosztuje 50% łącznego uzgodnionego kosztu. 50% zostanie zwrócone.
  • Anulowanie rezerwacji w ciągu ostatnich 24 godzin powoduje brak zwrotu zaliczki. Zwrot nie obowiązuje również w przypadku, gdy osoby, które zgodziły się na udział w wycieczce, nie pojawią się w miejscu wyjazdu.
 25. Zabrania się używania wypożyczonych sprzętów do wyścigów lub zawodów jakiegokolwiek rodzaju.
 26. Klient zobowiązuje się do starannej opieki nad wypożyczonym sprzętem, zablokowania go w odpowiednim i bezpiecznym miejscu, a w przypadku kradzieży niezwłocznego poinformowania o tym wypożyczalnię.
 27. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 r.